دست در گردنم می اندازد...

خاطره هایی که بوی قدیم می دهد

بوی کهنه کتابی که نوشته نشده بسته شد

بوی عطر پراکنده ی دمی که بازدم نداشت...

دست در گردنم می اندازد، به مهر...

نفسم می گیرد...

/ 1 نظر / 16 بازدید
مامان

درسرزمین خاطره ها انان که خوبند همیشه سبزند!